Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Unia Europejska

Firma Sanex Sp. z o.o. w Łowcach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Sanex”.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Sanex poprzez zwiększenie potencjału spółki w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności. Działania te przełożą się na wdrożenie nowych produktów na rynek – opakowań z tektury plaster miodu. Jest to kluczowy cel projektu. Dodatkowo nastąpią: opracowanie kompleksowego modelu procesu rozwoju nowego produktu, działania w zakresie organizacji i procesów, usprawnienie technologii poprzez doposażenie posiadanych zasobów technologicznych, działania w zakresie identyfikacji wizualnej firmy oraz branding własnej marki produktów finalnych.


Planowane efekty:

Planuje się, iż w ramach projektu Wnioskodawca wdroży następujące działania, stanowiące rekomendacje opracowanej w etapie I strategii wzorniczej:

  • Wdrożenie wzornictwa oraz zarządzania nim jako narzędzia do opracowywania własnych rozwiązań produktowych. Strategia obejmuje dwa aspekty:
    • stworzenie zespołu odpowiedzialnego za proces projektowo-wdrożeniowy,
    • opracowanie kompleksowego modelu procesu rozwoju nowego produktu.
  • Wdrożenie innowacyjnych wzorów przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii produkcyjnych, pozwalających na wysokoseryjne wytwarzanie opakowań.
  • Opracowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej Firmy oraz branding własnej marki produktów finalnych.

Rekomendacja obejmuje wdrożenie stopniowych zmian mających na celu ujednolicenie systemu identyfikacji wizualnej, a tym samym zbudowanie wiarygodnego i spójnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Wartość projektu netto: 6 150 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 960 000,00 zł

„SANEX” spółka z o.o. informuje, że wprowadzony od dnia 1 lipca 2018r. mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a – 108d ustawy o podatku od towarów i usług VAT (zwanym w dalej „mechanizmem podzielonej płatności”), jest dobrowolny, a jego zastosowania w ramach dostawy towarów i usług (umów) wymaga obligatoryjnie zgody dostawcy. Powyższe stanowisko znajduje pełną akceptację i potwierdzenie w Ogólnych Objaśnieniach Ministerstwa Finansów z dnia 29 czerwca 2018r.

Należy zatem stwierdzić, że jeżeli „SANEX” spółka z o.o. (dostawca) nie wyraziła zgody na zapłatę należności (ceny) za dostarczone towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności to cała należność (cena) za dostarczone towary i usługi powinna być zapłacona przez kontrahenta (odbiorcę) w całości wyłączenie na rachunek rozliczeniowy SANEX spółka z o. o wskazany na fakturze.

Jednocześnie należy zauważyć, że dokonanie bez zgody SANEX spółka z o.o. zapłaty przez kontrahenta należności (ceny) za dostarczone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności stanowi nienależyte wykonanie umowy.

Łowce, 01.09.2018r.

Unia Europejska

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2017 z dnia 24.10.2017r.


Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017

Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Termin składania ofert: 3.11.2017 r. do godz. 15:00.


Dokumenty do pobrania: