„SANEX” spółka z o.o. informuje, że wprowadzony od dnia 1 lipca 2018r. mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a – 108d ustawy o podatku od towarów i usług VAT (zwanym w dalej „mechanizmem podzielonej płatności”), jest dobrowolny, a jego zastosowania w ramach dostawy towarów i usług (umów) wymaga obligatoryjnie zgody dostawcy. Powyższe stanowisko znajduje pełną akceptację i potwierdzenie w Ogólnych Objaśnieniach Ministerstwa Finansów z dnia 29 czerwca 2018r.

Należy zatem stwierdzić, że jeżeli „SANEX” spółka z o.o. (dostawca) nie wyraziła zgody na zapłatę należności (ceny) za dostarczone towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności to cała należność (cena) za dostarczone towary i usługi powinna być zapłacona przez kontrahenta (odbiorcę) w całości wyłączenie na rachunek rozliczeniowy SANEX spółka z o. o wskazany na fakturze.

Jednocześnie należy zauważyć, że dokonanie bez zgody SANEX spółka z o.o. zapłaty przez kontrahenta należności (ceny) za dostarczone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności stanowi nienależyte wykonanie umowy.

Łowce, 01.09.2018r.

Unia Europejska

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2017 z dnia 24.10.2017r.


Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017

Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Termin składania ofert: 3.11.2017 r. do godz. 15:00.


Dokumenty do pobrania:

Unia Europejska

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/09/2016 z dnia 19.09.2016r.

Informujemy, że w ramach postępowania o u udzielnie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ergo Design Sp. z o.o.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.

Unia Europejska

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej naszego przedsiębiorstwa.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Jednocześnie informujemy zainteresowanych współpracą wykonawców, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następujących działań:

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2016
Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej

Uwaga: Termin składania ofert – od 19.09.2016 r. do 26.09.2016 r. do godz. 14:00.

Dokumenty do pobrania:
1. Treść zapytania ofertowego (do pobrania)
2. Formularz oferty (do pobrania)
3. Wzór umowy warunkowej (do pobrania)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości w ramach Osi Priorytetowej nr.1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”.

Zrealizowana inwestycja poszerzyła naszą ofertę asortymentową oraz znacznie skróciła czas realizacji zamówień. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Przetarg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


„Wzrost konkurencyjności firmy SANEX Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych”

Całkowita wartość projektu: 1 130 621,87 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 362 608,57 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 63 989,75 PLN
Sanex Sp. z o.o. w Łowcach

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl

Szanowni Państwo, w dniu 10 sierpnia 2010 Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał nasz wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B - Projekty pozainwestycyjne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

„Udział firmy Sanex Sp. z o. o. w Łowcach w międzynarodowych targach branżowych EMBAX w Brnie i TAROPAK w Poznaniu szansą poszerzenia rynku eksportowego dla opakowań papierowych”.

Całkowita wartość projektu: 42 223, 66 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 256, 23 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 3 574,63 PLN
Sanex Sp. z o.o. w Łowcach

Podkarpacie dobry kierunek dla twojego biznesu

www.rpo.podkarpackie.pl

Przetarg

Ogłoszeniu z dnia 12.04.2013 o wyborze dostawcy.

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia zakupu linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych o strukturze plastra miodu została wybrana oferta złożona przez firmę:

SAN(QINGDAO) International Trade CO.,LTD.
No.33 Lianyungang Road,Qingdao
China 266034


Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Ogłoszeniu z dnia 02.04.2013.

OGŁOSZENIE z dnia 02.04.2013

W związku z ubieganiem się o współfinansowanie projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy SANEX Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dotyczy zamówienia:
Zakupu linii do produkcji płyt papierowych o strukturze plastra miodu -Automatic Honeycomb Paper Panel Production Line.

Firma:
SANEX Sp. z o.o. w Łowcach 37-554 Łowce 11
NIP 792 20 34 933
Tel 16 628 28 77
Fax 16 /622 28 38
(POLSKA)

www.sanex-lowce.com.pl
sanex@post.pl

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego zakupu linii do produkcji płyt papierowych o strukturze plastra miodu - Automatic Honeycomb Paper Panel Production Line o następujących parametrach:

  • Rozmiar oczek: 10,15,21,25 mm
  • Szerokość papieru na rdzen:1600mm
  • Grubość rdzenia:6-70 mm
  • Grubość gotowej płyty:6-70 mm
  • Długość gotowej płyty:500-3000 mm
  • typ osuszania :cyrkulacja ciepłego powietrza
  • Surowiec do rdzenia:1600 mmx Ø1200 mm
  • Gramatura papieru do rdzenia 110-140 gsm
  • Surowiec do zewnętrznej warstwy: 13000 mmxØ1200 mm
  • Gramatura powierzchniowego papieru: 180-400 gsm

Informacja:
1. Oferta powinna być złożona do dnia 10.04.2013r. ostateczny termin wpływu oferty do zamawiającego na adres sanex@post.pl w formie załącznika do wiadomości mailowej lub w wersji papierowej na adres: 37-554 Łowce 115.
2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 30 dni.
Kryterium decydującym o wyborze oferenta będzie cena w 100%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.